YAZILAR : TASAVVUFLA İLGİLİ YAZILAR

Hz.Musa İle Yürümek

Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın Kur'an'da Kehf Suresinde anlatılmış olan kıssası Cenab-ı Hakk'ın Hikmet'inin beşer aklının ne kadar ötesinde kaldığını gösteren ibretlerle dolu bir kıssadır. Varolmak sürekli yürümektir. Ne duran

Yunus Emre

1240-1320 yılları arasında yaşayan Yûnus Emre hayatı, eserleri ve vaz’ettiği değerler sistemiyle Türk-İslâm kültürü açısından fevkalade önemli bir şahsiyettir. Önemlidir, zira o, yanlış bilinenleri yıkıp yeniden inşa eden bütün

Ledün İlmi

Bu ilim, ancak Allâh Teâlâ'nın lutfetmesiyle nâil olunan tamamen Hak vergisi, Vehbî bir ilimdir. Kur'ân-ı Kerîm'de bu ilim hakkında "bizim katımızdan, bizim tarafımızdan bir ilim"1 ifâdesi kullanılmıştır. "Ledünnî ilim"

Nefsin Mertebeleri

1. Nefs-i Emmâre Kulu, Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrîk eden en süflî durumdaki isyankâr nefstir. "Emmâre" çok emredici demektir. Bu sıfatı hâiz olan nefsin yegâne maksadı, hevâ ve heveslerini ölçüsüzce

Tevhid Mertebeleri

1. TEVHÎD-İ  EF’AL "Fenâ Mertebeleri"nin birincisi "Tevhîd-i Ef’âl" yâni "Fiillerin Birliği" dir. "Lâ fâile illallah" Türkçe karşılığı ile "Allah’tan başka fâil yoktur" demektir ve bununla kişinin kendi fiillerinin fâili/ yaratıcısı

Mevlana Celaleddin-i Rumi’den Birlik-Beraberlik Mesajı

(Divan-ı Kebir; 4.Cilt; Sayfa 423; Beyitler: 4088–4098 arası) Beri gel-beri, daha da beri; niceye bir şu yol vuruculuk? Mademki sen, bensin, ben de senim, niceye bir şu senlik, benlik? Tanrı ışığıyız, Tanrı